Sikta mot högre höjder.

TinyDS är ett modernt, minimalt, enkelt och skalbart DMS (Document Management System) utvecklat att kunna hantera hundratals miljoner dokument. Det kan köra serverless, i en container eller lokalt med en och samma kodbas. Du kan använda oss som en SaaS för att fritt lagra egna dokument. Kontakta oss om du sedan vill dela dokument inom en grupp eller företag. Du får då tillgång till ett gui där du enkelt kan administrera dokumentens attribut (metadata) och medlemmarnas rättigheter till dokumenten.

Prova
Image

Grunden för dokumenthantering

En lång erfarenhet av dokumentlagring med stora volymer har lett till slutsatsen att ett DMS i grunden har två krav. Att garantera att lagrade dokument är återsökningsbara samt att behörighetsskydda dokument. Varken mer eller mindre. Då system som dominerar marknaden har stor komplexitet och kan liknas vid klumpiga dinosaurier byggde vi TinyDS som i jämförelse är en liten snabb ödla. Kärnan uppfyller grundkraven och byggs ut med tilläggsfunktionalitet. Läs mer om några av dess fördelar nedan.

Image

Egenskaper hos TinyDS

Alla operationer i api:t utom att logga in och registrera en användare kräver rättigheter. Man kan antingen registrera sig som enskild användare eller som del av en grupp/företag. I det förra fallet har man fulla rättigheter till sina egna dokument. I det senare fallet sätts rättigheter upp av en gruppadministratör.

För enskilda användare är dokumenttyper och attribut standardiserade och gemensamma för alla enskilda användare. För användare som delar dokument med en grupp är dessa definierade i ett admin ui av en gruppadministratör.

Allt som görs med dokumentet; visningar, uppdateringar m.m. loggas. Dessa auditloggar kan enkelt inspekteras av behöriga användare.

Notikationer sänds ut när dokument skapas eller raderas. Ett exempel på en notifieringsklient är en notifikationsklient. Klienten tar en url parameter ?group=gruppnamn, där gruppnamn är namnet på en grupp som delar dokument.

Default server är en serverless lamda lokaliserad på AWS. Servern kan med samma kodbas köra lokalt eller hos en annan molnleverantör.

MMDok kan nås via ett REST API. MMCli är en Python client som använder detta API.
gui client är en GUI klient. Samma login fungerar för båda.

Administration av dokumenttyper, användare och deras rättigheter kan göras via ett admin gui. Två bilder från gui:t visas som exempel nedan. Kontakta oss om du vill skapa en grupp och få tillgång till gui:t för att administrera din grupp.

Vid sidan av behörighetshanteringen lagras dokumenten säkert. De skannas med antivirus (från mars 2023) och backas upp automatiskt. Inloggning kan ske med bankid alternativt 2-faktorautentisering (även det från mars 2023).

Gränssnitt.

Se nedan vårt användargränssnitt, admingränssnitt och cli. Det första är för att söka, lagra och se dokument. Det användare för att administrera dokumenttyper, metadata och rättigheter. Det tredje för kommunikation från andra program. Cli:et är en implementation av vårt Rest Api.

Image
Image
Image

Roadmap

Se nedan några av närmaste framtidsplaner.

 1. Juni 2023
  Säker inlogging med bankid och tvåfaktorautentisering
 2. Juni 2023
  Antivirus-kontroll av inkommande dokument
 3. Augusti 2023
  OCR-tolkning av inkommande dokument. Metadata skall kunna utvinnas ur dokumenten om de matchar de metadataformat som registreras i admin-gui:t.
 4. Augusti 2023
  Fritextsökning i dokument och metadata
 5. September 2023
  Mobilklienter för sökning och visualisering av dokument
 6. November 2023
  Dokumentgenerering från mallar där metadata fylls i enligt konfiguration i admin
arrow-up icon